Lees voor

Mijn zorg en begeleiding

Privacyverklaring

Wij hechten grote waarde aan de privacy en gegevensbescherming van onze cliënten. Daarom is ons motto eenvoudig: zeg wat je doet en doe wat je zegt!

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hebben wij een Functionaris voor Gegevensbescherming in dienst die zich binnen LEVANTOgroep bezighoudt met en toezicht houdt op de toepassing en naleving van de AVG.

Wat is een privacyverklaring?

LEVANTOgroep beschermt jouw privacy. Privacybescherming betekent niet alleen dat jouw persoonsgegevens goed worden beveiligd, maar ook dat jij duidelijk inzicht hebt in wat wij met jouw persoonsgegevens doen. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe dat zit op basis van een aantal vragen die worden beantwoord:

 • Van wie is deze privacyverklaring?
 • Welke persoonsgegevens verwerken we van jou?
 • Waarvoor verwerken we je persoonsgegevens?
 • Met wie delen we jouw persoonsgegevens?
 • Hoe beschermen wij jouw privacy en persoonsgegevens?
 • Hoelang bewaren wij je persoonsgegevens?
 • Welke privacyrechten heb je, en hoe kun je daar gebruik van maken?
 • Bij wie kun je terecht met vragen en klachten over privacy en gegevensbescherming?

Van wie is deze privacyverklaring?

Deze privacyverklaring is van Stichting LEVANTOgroep-NOVIzorg, gevestigd aan de Luxemburgstraat 30a (6135 LC) in Sittard.

Wij zijn verantwoordelijk voor het rechtmatig verwerken van jouw persoonsgegevens. Wij hebben hiertoe een aantal technische en organisatorische maatregelen geïmplementeerd, waarvan deze privacyverklaring er één is. Verderop in deze privacyverklaring wordt verder uitgelegd welke maatregelen wij hebben getroffen om jouw persoonsgegevens en jouw privacy te beschermen.
 

Welke persoonsgegevens verwerken wij van jou?

Wat betekent verwerken?

De betekenis van het begrip ‘verwerken’ is ruim en houdt onder meer in: verzamelen, bewaren, raadplegen, gebruiken, met elkaar in verband brengen en verstrekken aan derde partijen zoals een gemeente of andere zorgverlener. Wij verwerken de volgende categorieën persoonsgegevens van jou:

 • Identificerende gegevens: dit zijn persoonsgegevens die worden gebruikt om jouw identiteit te kunnen vaststellen, zoals jouw volledige naam, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum en Burgerservicenummer. Naast het vaststellen van jouw identiteit, worden deze persoonsgegevens ook gebruikt om contact met jou te kunnen onderhouden.
 • Contactgegevens netwerk: dit zijn persoonsgegevens die worden gebruikt om met mensen in jouw netwerk contact te kunnen opnemen, zoals naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en type netwerkrelatie. Denk hierbij aan je huisarts, partner of andere zorginstellingen.
 • Gegevens minderjarige: dit zijn persoonsgegevens die wij moeten vastleggen bij de opvang van moeders met kinderen, waaronder naam en geboortedatum.
 • Bijzondere gegevens: wij verwerken enkel bijzondere persoonsgegevens die nodig zijn om invulling te kunnen geven aan de totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst die je met ons bent aangegaan.
 • Financiële gegevens: wij verwerken financiële gegevens van jou ten behoeve van onze declaraties.

Waarvoor verwerken wij je persoonsgegevens?

Wij verwerken jouw persoonsgegevens op basis van de overeenkomst die je met ons aangaat of met een voorschrijver (instantie die jou naar ons heeft doorgestuurd) aangaat of bent aangegaan.

Jouw persoonsgegevens, zoals omschreven onder het vorige punt, worden door ons enkel gebruikt voor de onderstaande doeleinden:

Uitvoering van de overeenkomst die je met ons bent aangegaan: wij hechten er belang aan dat - indien je recht hebt op een door ons geboden vorm van opvang, wonen, begeleiding en activering - die zo goed mogelijk past bij jou en jouw situatie. Om de gemaakte afspraken in de overeenkomst zo goed mogelijk af te stemmen op jouw behoeften, maken wij gebruik van jouw persoonsgegevens.

Met wie delen wij jouw persoonsgegevens?

LEVANTOgroep deelt persoonsgegevens alleen met jouw toestemming met derden of wanneer we dat in de overeenkomst die je met ons bent aangegaan hebben vastgelegd, tenzij wij een wettelijke verplichting hebben. Die toestemming leggen wij schriftelijk vast en jij kunt die toestemming ook weer intrekken.

Hoe beschermen wij jouw privacy en persoonsgegevens?

Om de beschikbaarheid, de integriteit en de vertrouwelijkheid van jouw persoonsgegevens te beschermen, hebben we een aantal technische en organisatorische maatregelen geïmplementeerd:

 • Technische maatregelen: alle middelen en systemen die binnen onze organisatie worden ingezet bij het verwerken van jouw persoonsgegevens zijn zo ingericht dat jouw privacy optimaal wordt gewaarborgd.
 • Organisatorische maatregelen: alle medewerkers die binnen onze organisatie persoonsgegevens verwerken, worden regelmatig getraind op het gebied van privacybescherming en gaan zorgvuldig met jouw persoonsgegevens om volgens vastgelegde processen.
 • Wij vragen je begrip: om je privacy te kunnen beschermen, is het noodzakelijk dat wij controleren of we met de juiste persoon te maken hebben. Als je contact met ons opneemt, controleren we jouw identiteit. Dit gebeurt op verschillende manieren. Onderdeel van dit controleproces kan zijn dat wij je een aantal vragen stellen of dat je je moet legitimeren met een rijbewijs of een ander identiteitsbewijs.
 • Datalekken: mocht er toch iets misgaan met de bescherming van je persoonsgegevens, dan melden we dat altijd aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Als het datalek mogelijke nadelige gevolgen voor jou zou kunnen hebben, nemen we ook direct contact met jou op.
 • Externe controles: wij laten jaarlijks controles uitvoeren. Hierbij wordt gecontroleerd of datgene wat in deze privacyverklaring wordt beloofd (zeg wat je doet) ook daadwerkelijk door ons wordt gedaan (doe wat je zegt).
 • Help ons mee: ondanks alle maatregelen die wij hebben genomen om jouw persoonsgegevens en je privacy te waarborgen, is het toch altijd mogelijk dat er een datalek ontstaat. Mocht jij het gevoel hebben dat er ergens iets niet goed gaat met onze systemen of werkwijzen, dan waarderen wij het zeer als je ons dit laat weten.

Hoelang bewaren wij je persoonsgegevens?

Wij bewaren jouw persoonsgegevens zoals en zolang als de wet zegt dat het mag. Na deze termijn worden je persoonsgegevens uit onze systemen verwijderd.

Welke privacyrechten heb je, en hoe kun je daar gebruik van maken?

Recht op inzage: jij hebt het recht om op te vragen welke persoonsgegevens wij van jou hebben opgeslagen. Je kunt je aanvraag schriftelijk of per e-mail indienen. Bij voorkeur gebruik je daar dit inzageformulier voor.

Recht op wijziging: als je in de persoonsgegevens die wij van je verwerken iets ziet wat je wilt wijzigen, dan kun je dit aangeven. Voordat je iets kunt laten wijzigen, stuur je dus altijd eerst een verzoek tot inzage.

Recht op verwijderen: ook kun je aangeven dat wij jouw persoonsgegevens dienen te verwijderen. Daarbij moet je er rekening mee houden dat niet altijd alle persoonsgegevens kunnen worden verwijderd. Voor sommige persoonsgegevens geldt een wettelijke bewaarplicht.

Recht klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit: binnen Nederland is de toezichthoudende autoriteit de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Wil je gebruik maken van een van je privacyrechten? Stuur je verzoek dan naar privacy@levantogroep.nl of naar het volgende adres:

Stichting LEVANTOgroep

Luxemburgstraat 30a
6135 LC Sittard
E-mail: privacy@levantogroep.nl

Heb je ondersteuning nodig bij het uitoefenen van één van bovenstaande rechten? Neem dan, bij voorkeur per e-mail, contact op met onze Functionaris voor Gegevensbescherming:

E-mail: functionarisgegevensbescherming@levantogroep.nl
Telefoonnummer: 088 - 707 76 00.

Bij wie kun je terecht met vragen en klachten over privacy en gegevensbescherming?

Heb je vragen of ben je ontevreden over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan?
Ook dan kun je contact opnemen met onze Functionaris voor Gegevensbescherming.

Stichting LEVANTOgroep
T.a.v. Functionaris voor Gegevensbescherming
Luxemburgstraat 30a
6135 LC Sittard

E-mail: functionarisgegevensbescherming@levantogroep.nl
Telefoonnummer: 088 - 707 76 00 (bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur)
 

Is jouw klacht niet naar tevredenheid afgehandeld door onze Functionaris voor Gegevensbescherming? Dan kun je je klacht voorleggen aan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Wijzigingen van de privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van kracht per 1 mei 2022. Het kan zijn dat wij deze privacyverklaring van tijd tot tijd dienen te wijzigen. Alles is immers aan verandering onderhevig, niet alleen de wetgeving maar ook wij als organisatie.

Wij raden je dan ook aan deze privacyverklaring regelmatig te lezen. Substantiële wijzigingen in de privacyverklaring worden in ieder geval medegedeeld in dit deel van het privacybeleid.

Print deze pagina uit