Lees voor

Vacatures

Ervaringsdeskundig kwartiermaker in de wijk

 • mbo 4
 • 18
 • Zo snel als mogelijk
 • Maastricht

Ervaringsdeskundig kwartiermaker in de wijk 

18 uur per week 

Achtergrond 

In de Blauwe/Nieuwe GGZ werken Levanto, MET GGZ, Mondriaan en Zorg in Ontwikkeling (ZIO) samen aan een optimalisatie van zorg op wijkniveau. Hiertoe zijn proeftuinen ingericht waar de betrokken partijen in samenwerking vorm en inhoud geven aan duurzame zorg waarin de zorgvrager en zijn/haar mogelijkheden centraal staan.  Gezamenlijk zijn we bezig op meerdere niveaus een systeem- en gedragsverandering ten aanzien van mensen met GGZ-problematiek te bewerkstellingen (meer hierover op www.blauwezorg.nl en http://www.denieuweggz.nl/).    

We werken volgens de principes van positieve gezondheid. Hierbij gaan we uit van de volgende definitie: gezondheid is het vermogen zich aan te passen en een eigen regie te voeren in het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven. Het streven is dat burgers meer eigen regie gaan voeren en dat de zorg past bij de hulpvraag. Dit vraagt een brede kijk; wat is het probleem en hoe verhoudt dit zich tot het functioneren op de andere levensgebieden. En wat heeft iemand in huis om te werken aan een oplossing? Bijvoorbeeld: is iemand gebaat bij een gesprek met een psycholoog? Of moet iemand hem in contact brengen met de plaatselijke voetbalclub? Kent hij zelf iemand die mee kan gaan? Of volstaat het zelfs om samen even te bellen?  

Voor de proeftuin in Maastricht zijn wij op zoek naar een enthousiaste ervaringsdeskundige in de rol van kwartiermaker voor  18 uur per week. 

Ervaringsdeskundige in de wijk 

Deze taak houdt in dat je als team van ervaringsdeskundigen kwartier gaat maken in de wijk. Op basis van de daaruit volgende analyse en inventarisatie van behoeften ga je projecten in de praktijk uitzetten. Daarbij is er, in overleg met de projectleiding, ruimte voor een grote mate van creativiteit en ruimte out of the box te denken. Concreet betekent dit:  

 • Onderzoeken en in kaart brengen wat er in de wijk is op het gebied van zelfhulp-  burgerinitiatieven, zorg, welzijn, verenigingen en sport. De belangrijkste taak is deelnemen aan MDO, het uitvoeren van HOC's (herstel ondersteunend Consult), aanwezig zijn bij MDO huisarts, en het hebben van een kritische noot binnen alle overleggen t.a.v. herstelwerk en destigmatisatie. 

 • Met burgers in gesprek over het bestaande aanbod en in hoeverre dit bij hen aansluit. 

 • Hieruit voortkomende behoeften formuleren. 

 • Op basis van de geformuleerde behoeften samen met burgers ideeën ontwikkelen die de basis zijn voor interventies in de wijk. 

 • Implementeren van interventies. 

 • Na implementatie er zorg voor draagt dat interventies zo veel mogelijk overdraagbaar zijn aan burgers. 

 • Nadrukkelijk aanwezig zijn/profileren in de wijk. 

 • Contacten leggen en onderhouden (onderdeel worden van het netwerk in de wijk). 

 • Voorlichting en presentaties geven over wie ze zijn en wat ze aan het doen zijn/gaan doen. 

 • Deelnemen aan een multidisciplinair overleg. 

 • Positieve gezondheid zit verankerd in je grondhouding, of je bent bereid je hierin te ontwikkelen. 

Wie zoeken we? 

Als (ervaringsdeskundige) kwartiermaker ga je je in de komende periode inzetten voor een verandering in de wijze waarop er omgegaan wordt met mensen met ontwrichtende levenservaringen. Ben je een positieve, integere verbinder die bereid is te leren (ten aanzien van de situatie in de wijk, bij burgers en jezelf) en te ontwikkelen in een nieuw te scheppen (hulpverlenings-)landschap?  

Wat brengt de ervaringsdeskundige in de wijk met zich mee? 

 • Afgeronde relevante opleiding op MBO 4 niveau. 

 • Stabiliteit in herstel en inzicht in eigen kracht. 

 • Vermogen om jezelf te overstijgen/te reflecteren op eigen gedrag. 

 • Grondige ervaring met herstel. 

 • Het vermogen om de kennis vanuit eigen ervaring en de ervaring van anderen op professionele wijze in te zetten ten behoeve van anderen. 

 • De eigen ervaringen met een ontwrichtende aandoening en het te boven komen ervan (herstel) in wederkerigheid in te zetten om anderen te ondersteunen bij het vinden of maken van ruimte voor hun persoonlijke herstelproces. 

 • Lef/ondernemingszin. 

 • Als ervaringsdeskundige beschik je over een actieve houding aangaande zelfstandigheid en pro activiteit. In staat om zelfstandig te werken en hulp te vragen waar nodig is een vereiste. 

 • Goede sociale en communicatieve vaardigheden. 

 • Incasseringsvermogen. 

 • Samenwerkingsvermogen. 

 • De eigen ervaringen met stigmatisering en empowerment in te zetten om een herstelondersteunende (maatschappelijke) omgeving en herstelondersteunende zorg te bevorderen. 

 • Empathisch vermogen. 

 • Vaardigheid zonder oordeel te luisteren en te handelen. 

 • Kunnen de-escaleren. 

 • Trainings- en coachingsvaardigheden. 

 • Kansen om te zetten in resultaten (nieuwe mogelijkheden).  

 • Denken in kansen en mogelijkheden vanuit de grondhouding “Geloof in de ander”. 

 • Aantoonbare ervaring in het werken als ervaringsdeskundige is een pre, evenals het hebben voltooid van een opleiding in dezen.  

Passen bovenstaande kenmerken bij jou? Solliciteer dan op deze functie! 

Wat bieden we? 

Vanuit de drie betrokken zorgorganisaties (Levanto, MET GGZ en Mondriaan), is een ervaringsdeskundige aangesteld. Vanuit de aanstelling per instelling vindt vervolgens inzet in het beschreven project plaats. Dat betekent dat je ten aanzien van je werkzaamheden in de wijk, verantwoording aflegt binnen de projectstructuur van de proeftuin en niet aan de moederorganisatie. Vanuit het project wordt er gezorgd voor scholing (Positieve Gezondheid), intervisie en ervaringsdeskundige begeleiding. De aanstelling wordt gehonoreerd volgens de cao die voor LEVANTO van toepassing is. De inschaling volgens de CAO GGZ is FWG 40 (min. € 2.325en max € 3.241 bij fulltime dienstverband). 

Inlichtingen 

Voor informatie kun je terecht bij Mischa Deusings-Klerks 0620188167 Teamcoach vanuit Levanto groep (sociaal Domein) mischa.deusings@levantogroep.nl of Leon van der Cruijsen 0623733580 Teamcoach vanuit Mondriaan (GGZ). l.van.der.cruijsen@mondriaan.eu   

 

Wil jij je talenten inzetten voor onze cliënten? Solliciteren via de volgende link:   

https://levantogroep.onlinevacatures.nl/vacature/solliciteren/263488 

 

Acquisitie op deze vacature wordt niet op prijs gesteld.   

  

 

Algemene contactgegevens

LEVANTOgroep
T 088 - 707 76 00
E info@levantogroep.nl

Bezoekadres
Luxemburgstraat 30a
6135 LC Sittard

Correspondentieadres
Postbus 712
6130 AS Sittard