Vacature: Lid Raad van Toezicht

LEVANTOgroep is op zoek naar een lid van de Raad van Toezicht. Wij bieden ondersteuning op gebied van geestelijke gezondheid en maatschappelijke opvang in Zuid- en Midden-Limburg in de vorm van ambulante begeleiding, beschermd wonen, crisisopvang, vrouwenopvang en participatie voor zowel jongeren als volwassenen. Zodat cliënten het heft weer in eigen hand kunnen nemen en als volwaardig burger deel uit kunnen maken van de maatschappij. Zoveel mogelijk op eigen kracht.

Taken Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht oefent zijn taak uit op basis van de Zorgbrede Governance Code.Om een goede taakvervulling te waarborgen dienen de leden van de Raad van Toezicht voldoende beschikbaar en flexibel in tijd te zijn. Het lidmaatschap van de Raad van Toezicht kost de leden gemiddeld minimaal 1 dag per maand.De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een honorarium aansluitend op de adviesregeling van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders; daarnaast worden scholingskosten en de daarmee gepaard gaande reiskosten vergoed.

De Raad van Toezicht bestaat uit vijf personen en is een collegiaal orgaan. De zittingstermijnen zijn in overeenstemming met de Zorgbrede Governance Code en bedragen vier jaar. Herbenoeming is - na beraad en betrokkenheid van interne belanghouders - voor één periode mogelijk. Per 1 juli 2020 ontstaat in verband met het aflopen van de zittingstermijn een vacature voor een lid Raad van Toezicht met als aandachtsgebied ‘maatschappelijke oriëntatie en cliëntperspectief’. Hiermee bedoelen we dat het lid in staat moet zijn om maatschappelijke ontwikkelingen en tendensen te herkennen en te duiden als ook de koppeling met de betekenis daarvan voor onze cliënten moet kunnen maken.

De Raad van Toezicht rekent de volgende taken en bevoegdheden in ieder geval tot haar verantwoordelijkheid:

 • Het zorgdragen voor een goed functionerende Raad van Bestuur (door benoeming, beoordeling en ontslag van de Raad van Bestuur));
 • Het zorgdragen voor een goed functionerend intern toezicht (door benoeming,  beoordeling en ontslag van (leden van) de Raad van Toezicht);
 • Het functioneren als adviseur en klankbord voor de Raad van Bestuur;
 • Het houden van integraal toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en de algemene gang van zaken in de instelling;
 • Het goedkeuren van strategische beslissingen van de Raad van Bestuur.

De Raad van Toezicht ziet er in het bijzonder op toe dat de uitvoering van het bestuursbeleid strookt met de vastgestelde en goedgekeurde beleidsplannen en beleidsuitgangspunten. De Raad van Toezicht en Raad van Bestuur maken daarbij afspraken over de ijkpunten die door de Raad van Toezicht gehanteerd worden. Daarbij is innovatie en verandering op diverse terreinen geboden. De Raad van Toezicht kan behulpzaam zijn bij deze processen, onder meer via een externe signaleringsfunctie en een netwerkfunctie.

Collectief profiel leden Raad van Toezicht

De GGZ en Maatschappelijk opvang staat - zoals alle sectoren in de gezondheidszorg – voortdurend bloot aan vele veranderingen. De marktverhoudingen wijzigen en samenwerking met andere partners krijgt steeds meer aandacht. Door de verschuiving van de financiering van de cliëntenzorg richting Wmo en jeugdhulp hebben gemeenten een grotere zeggenschap gekregen. Hierbij is quattro aim leidend: 1) Bevordering van (positieve) gezondheid van cliënten, 2) goede ervaren kwaliteit van dienstverlening, 3) zorgdragen voor bekwame en ‘happy professionals’ tegen 4) gemiddeld lagere kosten.

Algemene competenties

Leden van de Raad van Toezicht voldoen aan de volgende algemene competenties:

 • De doelstelling en zorgfunctie van de groep wordt onderschreven;
 • Bezitten een juist evenwicht tussen bestuurlijke betrokkenheid en afstand;
 • Kunnen het functioneren van de Raad van Bestuur beoordelen en toetsen op basis van relatief beperkte informatie;
 • Kunnen mee- en tegendenken met en adviseren van de Raad van Bestuur;
 • Ontwikkelingen in de zorg in de samenleving op de voet kunnen volgen en absorberen;
 • Goed begrip hebben van het reilen en zeilen van een moderne complexe zorgorganisatie;
 • Initiatief tonen, een open mind hebben naar innovatief denken en de impact van de digitale transformatie op het zorglandschap goed kunnen overzien.
 • Een antenne voor precaire situaties en onderstromen in de organisatie hebben;
 • Up-to-date zijn door een actieve participatie in het arbeidsproces en/of de maatschappij.

Specifieke competenties

Naast de algemene competenties dienen in de Raad van Toezicht een aantal specifieke deskundigheden aanwezig te zijn. Deze kunnen binnen het team van de Raad van Toezicht in een mix van pakketten bij de diverse leden aanwezig zijn:

 •  Kennis hebben van de brede maatschappelijke ontwikkelingen, specifiek in de zorg;
 •  Ervaring en affiniteit hebben om aspecten vanuit cliëntperspectief te benaderen;
 •  Kennis van de wijze waarop openbaar bestuur werkt;
 •  Financiële (w.o. treasury en fiscaliteit) en bedrijfseconomische know how;
 •  Juridische expertise;
 •  Expertise op het gebied van vastgoed en woningcorporaties;
 •  Beschikbaar zijn overeenkomstig hetgeen de functie vergt, waar onder ook permanente    educatie wordt begrepen.

Als aanvulling op het huidig team zoeken we in deze procedure een lid dat in staat is om goed vanuit sociologisch oogpunt en cliëntperspectief te acteren. 

  

Samenstelling van de Raad van Toezicht

Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht moet gezekerd zijn dat de leden van de Raad van Toezicht ten aanzien van elkaar en ten aanzien van de Raad van Bestuur, onafhankelijk en kritisch opereren. De samenstelling kenmerkt zich door diversiteit als afspiegeling van de samenleving. Ook dient d e samenstelling van de Raad van Toezicht te leiden tot een brede maatschappelijke binding en een functioneel netwerk. Tenslotte is een persoonlijke fit met de Raad van Bestuur van belang: wederzijds vertrouwen en respect.

Solliciteren is mogelijk t/m 13 april 2020 via de volgende link: https://levantogroep.onlinevacatures.nl/vacature/solliciteren/156829 

De sollicitatiegesprekken zullen op de volgende data plaatsvinden; 8 mei (1e ronde) en 20 mei (2e ronde). Heeft u nog vragen? Stel ze gerust aan dhr. J. Haazen (voorzitter Raad van Toezicht) via 06-53195365. 

Voor meer informatie: www.levantogroep.nl 

Deel deze pagina