Lees voor

Privacy

Privacy en gegevensbescherming

Wij hechten grote waarde aan de privacy en gegevensbescherming van onze cliënten, medewerkers en overige relaties. Daartoe hebben wij, conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), een Functionaris voor Gegevensbescherming in dienst die zich binnen LEVANTOgroep bezighoudt met en toezicht houdt op de toepassing en naleving van de AVG.

 

1. Wat is een privacyverklaring?

LEVANTOgroep beschermt jouw privacy. Privacybescherming betekent niet alleen dat jouw gegevens goed worden beveiligd, maar ook dat jij duidelijk inzicht hebt in wat LEVANTOgroep met jouw gegevens doet. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe dat zit op basis van een aantal vragen die worden beantwoord:

  • Wie is LEVANTOgroep?
  • Welke gegevens gebruikt LEVANTOgroep van mij?
  • Voor welke doeleinden gebruikt LEVANTOgroep mijn gegevens?
  • Worden mijn gegevens gedeeld met andere partijen en zo ja met welke?
  • Welke maatregelen heeft LEVANTOgroep getroffen om mijn gegevens te beschermen?
  • Hoelang bewaart LEVANTOgroep mijn gegevens?
  • Ik heb me bedacht. Wat kan ik nog terugdraaien?
  • Waar kan ik terecht met eventuele klachten of opmerkingen over privacy en LEVANTOgroep?

Privacybescherming; ons motto is eenvoudig. Zeg wat je doet en doe wat je zegt!
 

2. Van wie is deze privacyverklaring?

Deze privacyverklaring is van LEVANTOgroep, gevestigd aan de Luxemburgstraat 30A in Sittard.

LEVANTOgroep  is verantwoordelijk voor het rechtmatig verwerken van jouw persoonsgegevens. LEVANTOgroep heeft hiertoe een aantal technische en organisatorische maatregelen geïmplementeerd, waarvan deze privacyverklaring er één is. In punt 6 van deze privacyverklaring wordt verder uitgelegd welke maatregelen LEVANTOgroep heeft getroffen om jouw gegevens en jouw privacy te beschermen.

Controles: LEVANTOgroep laat jaarlijks controles uitvoeren. Hierbij wordt gecontroleerd of datgene wat in deze privacyverklaring wordt beloofd (zeg wat je doet) ook door LEVANTOgroep daadwerkelijk wordt gedaan (doe wat je zegt).
 

3. Welke persoonsgegevens verwerken wij van jou?

Wat betekent verwerken?

De betekenis van het begrip ‘verwerken’ is ruim en houdt onder meer in: verzamelen, bewaren, raadplegen, gebruiken, met elkaar in verband brengen en verstrekken aan derde partijen zoals een gemeente of andere zorgverlener. LEVANTOgroep verwerkt de volgende categorieën persoonsgegevens van jou:

Identificerende gegevens: dit zijn persoonsgegevens die worden gebruikt om jouw identiteit te kunnen vaststellen, zoals jouw volledige naam, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum en Burgerservicenummer. Naast het vaststellen van jouw identiteit, worden deze gegevens ook gebruikt om contact met jou te kunnen onderhouden.

Contactgegevens netwerk: dit zijn persoonsgegevens die worden gebruikt om met jou of mensen in jouw netwerk contact te kunnen opnemen, zoals naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en type netwerkrelatie.

Gegevens minderjarige: dit zijn persoonsgegevens die LEVANTOgroep moet vastleggen bij de opvang van moeders met kinderen, waaronder naam en geboortedatum.

Bijzondere gegevens: LEVANTOgroep verwerkt enkel bijzondere persoonsgegevens die nodig zijn om invulling te kunnen geven aan de totstandkoming en uitvoering van een begeleidingsovereenkomst.

Financiële gegevens: LEVANTOgroep verwerkt financiële gegevens van jou ten behoeve van onze declaraties.


LEVANTOgroep bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan 20 jaar na beëindiging van onze dienstverlening.
 

4. Waarvoor gebruiken wij je gegevens?

LEVANTOgroep verwerkt jouw persoonsgegevens op basis van een begeleidingsovereenkomst die jij met LEVANTOgroep of met een voorschrijver (instantie die jou naar LEVANTOgroep heeft doorgestuurd) aangaat of bent aangegaan.

Jouw persoonsgegevens, zoals omschreven onder het vorige punt (3), worden door LEVANTOgroep enkel gebruikt voor de onderstaande doeleinden:

Uitvoering van de algemene begeleidingsovereenkomst: LEVANTOgroep hecht er belang aan dat - indien je recht hebt op een door ons geboden vorm van opvang, wonen, begeleiding en activering - die zo goed mogelijk past bij jou en jouw situatie. Om de gemaakte afspraken in de overeenkomst  zo goed mogelijk af te stemmen op jouw behoeften, maakt LEVANTOgroep gebruik van jouw persoonsgegevens, waaronder een begeleidingsplan.
 

5. Met wie delen wij jouw gegevens?

LEVANTOgroep geeft gegevens alleen met toestemming door aan derden, tenzij wij een wettelijke verplichting hebben. Die toestemming leggen wij schriftelijk vast en jij kunt die toestemming ook weer intrekken.
 

6. Hoe beschermen wij jouw gegevens en privacy?

Om de beschikbaarheid, de integriteit en de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te beschermen, heeft LEVANTOgroep een aantal technische en organisatorische maatregelen geïmplementeerd:

Technische maatregelen: alle middelen en systemen die binnen LEVANTOgroep worden ingezet bij het verwerken van jouw persoonsgegevens zijn zo ingericht dat jouw privacy optimaal wordt gewaarborgd. Zo gebruikt LEVANTOgroep Zivver om veilig met jou te mailen. 

Organisatorische maatregelen: alle medewerkers die binnen LEVANTOgroep persoonsgegevens verwerken, worden regelmatig getraind op het gebied van privacybescherming en gaan zorgvuldig met jouw gegevens om volgens vastgelegde processen.

Wij vragen je begrip: om je privacy te kunnen beschermen, is het noodzakelijk dat wij controleren of we met de juiste persoon te maken hebben. Als je contact met ons opneemt, controleren we jouw identiteit. Dit gebeurt op verschillende manieren. Onderdeel van dit controleproces kan zijn dat wij je een aantal vragen stellen of dat je je moet legitimeren met een rijbewijs of een ander identiteitsbewijs.

Bewaartermijn: LEVANTOgroep bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig. Hierbij geldt voor LEVANTOgroep een termijn van 15 jaar nadat de begeleiding is beëindigd. Na deze termijn worden je gegevens uit de systemen van LEVANTOgroep verwijderd.

Datalekken: mocht er toch iets misgaan met de bescherming van je gegevens, dan melden we dat altijd aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Als het datalek mogelijke nadelige gevolgen voor jou zou kunnen hebben, nemen we ook direct contact met jou op.

Externe controles: LEVANTOgroep laat jaarlijks controles uitvoeren. Hierbij wordt gecontroleerd of datgene wat in deze privacyverklaring wordt beloofd ook daadwerkelijk door LEVANTOgroep wordt gedaan.

Help ons mee: ondanks alle maatregelen die LEVANTOgroep heeft genomen om jouw gegevens en je privacy te waarborgen, is het toch altijd mogelijk dat er een datalek ontstaat. Mocht jij het gevoel hebben dat er ergens iets niet goed gaat met onze systemen of werkwijzen, dan waarderen wij het zeer als je ons dit laat weten.
 

7. Gebruik maken van je rechten?

Recht op inzage: jij hebt het recht om op te vragen welke gegevens LEVANTOgroep van jou heeft opgeslagen. Je kunt je aanvraag schriftelijk of per e-mail indienen:

LEVANTOgroep
O.v.v.: Opvragen opgeslagen persoonsgegevens
Luxemburgstraat 30A
6135 LC Sittard

E-mail: privacy@levantogroep.nl


LEVANTOgroep stuurt de gevraagde informatie zo snel mogelijk naar je toe, maar in ieder geval binnen 4 weken. LEVANTOgroep brengt hier geen kosten voor in rekening.

Recht op wijziging: als je in de stukken die LEVANTOgroep je toestuurt iets ziet wat je wilt wijzigen, dan kun je dit aangeven. Voordat je iets kunt laten wijzigen, stuur je dus altijd eerst een verzoek tot inzage.

Recht op verwijderen: ook kun je aangeven dat LEVANTOgroep jouw gegevens dient te verwijderen. Daarbij moet je er rekening mee houden dat niet altijd alle gegevens kunnen worden verwijderd. Voor sommige gegevens geldt een wettelijke bewaarplicht.

Recht klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit: binnen Nederland is de toezichthoudende autoriteit de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Heb je ondersteuning nodig bij het uitvoeren van één van de bovenstaande processen? Neem dan, bij voorkeur per e-mail, contact op met de Functionaris Gegevensbescherming van LEVANTOgroep, Jos van Alphen:

E-mail: privacy@levantogroep.nl
Telefoonnummer: 088 - 707 76 00.
 

8. Bij wie kun je terecht met vragen over privacy?

LEVANTOgroep
Jos van Alphen (Functionaris Gegevensbescherming)
Luxemburgstraat 30A
6135 LC Sittard

E-mail: privacy@levantogroep.nl
Telefoonnummer: 088 - 707 76 00 (bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur)
 

9. Bij wie kun je terecht met klachten over de manier waarop LEVANTOgroep met jouw privacy omgaat?

Heb je klachten over hoe LEVANTOgroep met jouw persoonsgegevens omgaat?
Ook dan kun je contact opnemen met onze functionaris voor de gegevensbescherming Jos van Alphen. 

Is jouw klacht niet naar tevredenheid afgehandeld door onze functionaris?
Dan kun je je klacht voorleggen aan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).
 

10. Wijzigingen van de privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van kracht per 22 september 2021. Het kan zijn dat LEVANTOgroep deze privacyverklaring van tijd tot tijd dient te wijzigen. Alles is immers aan verandering onderhevig, niet alleen de wetgeving maar ook LEVANTOgroep als organisatie.

LEVANTOgroep raadt je dan ook aan deze privacyverklaring regelmatig te lezen. Substantiële wijzigingen in de privacyverklaring worden in ieder geval medegedeeld in dit deel van het privacybeleid.