Klachten

Klacht? Samen komen we er uit!
Wij doen er alles aan om onze begeleiding en ondersteuning optimaal te laten aansluiten op ieders verwachtingen en behoeften. Toch kan het onverhoopt gebeuren dat je als cliënt of familielid niet helemaal tevreden bent en een (formele) klacht wilt indienen.

Wat moet ik doen en bij wie moet ik zijn?
Bij een probleem hoef je niet direct een klacht in te dienen. Misschien wil je er eerst eens rustig met iemand over praten. Met je eigen begeleider bijvoorbeeld of met diens leidinggevende. Kom je er niet uit, dan kun je eventueel een afspraak maken met de vertrouwenspersoon voor cliënten, die onafhankelijk en in vertrouwen met jou in gesprek gaat over het probleem. Door familieleden kan hiervoor eventueel de familievertrouwenspersoon benaderd worden. Vaak kom je zo samen al tot een oplossing en zijn verdere stappen en/of een formele klacht niet nodig. Het probleem wordt dan in een informeel traject afgehandeld.

Formele klachten
Soms biedt een informeel traject, zoals hierboven beschreven, helaas geen oplossing voor het probleem. In dat geval kun je een officiële klacht indienen en start het formele traject. Dit gaat als volgt in zijn werk:

 • Dien de klacht schriftelijk en beargumenteerd in bij de Raad van Bestuur. Vermeld hierin duidelijk:
  • datum van de klacht;
  • je eigen voornaam en achternaam;
  • onderwerp van de klacht;
  • omschrijving van de klacht;
  • locatie waarop de klacht betrekking heeft (indien van toepassing);
  • betrokkenen bij de klacht (begeleider, leidinggevende, anderen).
 • De Raad van Bestuur handelt de klacht binnen tien werkdagen zelf af, of schat direct in dat de klacht aan de klachtencommissie moet worden voorgelegd.
 • Als jouw klacht niet naar tevredenheid door de Raad van Bestuur is afgehandeld, dan legt de Raad van Bestuur deze alsnog aan de klachtencommissie voor.
 • De Raad van Bestuur houdt alle betrokkenen op de hoogte over de stand van zaken.
 • Bij binnenkomst van een klacht bij de klachtencommissie, oordeelt deze binnen vijf werkdagen of jouw klacht ontvankelijk is.
 • Zo niet, dan laat de klachtencommissie dit met opgaaf van redenen weten aan de Raad van Bestuur, die jou vervolgens inlicht.
 • Zo wel, dan neemt de klachtencommissie de klacht in behandeling.
 • Je wordt door de klachtencommissie uitgenodigd voor een hoorzitting waarbij jij als klager, samen met de verweerder, gehoord zult worden. Je kunt je hierbij laten bijstaan door iemand anders (bijvoorbeeld een familielid of deskundige).
 • Naar aanleiding van de hoorzitting kan de klachtencommissie besluiten om meer informatie op te vragen en/of andere personen hierover te willen horen.
 • Binnen vijf weken na het in behandeling nemen van de klacht, geeft de klachtencommissie beargumenteerd advies aan de Raad van Bestuur met een uitspraak over de klacht:
  • gegrond;
  • gedeeltelijk gegrond
  • ongegrond.
 • Klager en verweerder krijgen een kopie van bovenstaand advies.
 • De Raad van Bestuur neemt binnen vijf werkdagen een beslissing over dit advies en laat het besluit schriftelijk weten aan jou als klager, de verweerder en de klachtencommissie.
 • De klacht is afgehandeld.

Klik hier voor de volledige klachtenprocedure of open onze folder.

Onze klachtencommissie
Onze klachtencommissie vervult haar taken zowel voor cliënten van de LEVANTOgroep, als voor cliënten van MOVEOO en bestaat uit vier onafhankelijke leden die niet werkzaam zijn binnen deze organisaties. De voorzitter is een onafhankelijk jurist. De andere leden vormen een zo breed mogelijke vertegenwoordiging van de branche waarin we actief zijn.

Huidige samenstelling klachtencommissie
Voorzitter:
Mr. Cees de Boer

Leden:
Mevr. Nicole Mengelers
Dhr. Michiel Verhaegh
Dhr. Jos Mevis

Ambtelijk secretaris:
Dhr. Jean Vranken

Correspondentieadressen en telefoonnummers:

Raad van Bestuur LEVANTOgroep
Postbus 712
6130 AS  Sittard
T 088 - 707 76 00
E info@levantogroep.nl

Vertrouwenspersoon cliënten
Mevrouw Will Wilms
Postbus 712
6130 AS  Sittard
T 06 - 83161735
E will.wilms@levantogroep.nl

Familievertrouwenspersoon
Mevrouw Rine Palsma
T 06-50401333
E r.palsma@lsfvp.nl

Deel deze pagina