Lees voor

Ontevreden?

Klachtencommissie

Het is mogelijk je klacht voor te leggen aan de klachtencommissie voor cliënten. De klachtenfunctionaris kan je daar eventueel bij helpen. De vijf leden van de commissie zijn niet verbonden aan LEVANTOgroep en beoordelen je klacht daarom onafhankelijk. In het reglement van de commissie lees je hoe zij te werk gaat.

Hoe werkt de klachtencommissie?

Indien je klacht in behandeling wordt genomen, zal je worden uitgenodigd voor een hoorzitting om je klacht samen met de klachtencommissie en de betrokken medewerker te bespreken. Op basis hiervan geeft de commissie een advies aan de Raad van Bestuur over de beoordeling van je klacht en doet eventuele aanbevelingen. De Raad van Bestuur besluit daarna gemotiveerd of zij het wel of niet eens is met dit advies en welke maatregelen er naar aanleiding van je klacht zijn genomen of nog worden genomen.

De commissie bestaat uit de volgende personen:
• De heer mr. C. de Boer – voorzitter
• Mevrouw N. Mengelers – lid
• De heer G. Verhaegh – lid
• De heer S. de Ree – lid
• Mevrouw B. Bouman – lid

De commissie wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris, mevrouw mr. E. van Ratingen. Bij haar kun je ook terecht als je vragen hebt over de procedure. Mail dan naar eva.vanratingen@levantogroep.nl.

Hoe dien je een klacht in bij de klachtencommissie?

Wat vermeld je in je klachtbrief? In elk geval:

  • je naam en contactgegevens
  • een duidelijke omschrijving van je klacht
  • de datum of de tijdsperiode waarin de betreffende feiten en omstandigheden zich hebben voorgedaan
  • tegen welk besluit, welke persoon of personen de klacht zich richt.
  • welke oplossing je graag wilt bereiken

Als er documenten zijn waarvan je denkt dat het belangrijk is dat de commissie deze leest, voeg je die toe aan je klacht.

Je klacht kun je indienen via bestuurssecretariaat@levantogroep.nl of per post naar:

Stichting LEVANTOgroep
Ter attentie van de Raad van Bestuur
Postbus 712
6130 AS Sittard

Klacht niet opgelost?

Als je een klacht hebt ingediend bij ons, en je bent na inzet van de klachtenfunctionaris of klachtencommissie nog steeds ontevreden over de oplossing, dan is er sprake van een geschil. In dat geval kun je in beroep gaan bij de Geschillencommissie.

Print deze pagina uit